ขั้นตอนการสรรหาพนักงานที่มีคุณภาพสู่องค์กร

การสรรหาพนักงานที่มีคุณภาพเข้าสู่หน่วยงานหรือบริษัทย่อมทำให้บริษัทมีความก้าวหน้าและสร้างผลกำไรได้มากขึ้น ดังนั้นขั้นตอนการสรรหาจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะหากรับพนักงานเข้ามาทำงานแล้ว

แต่ได้พนักงานที่ไม่ดีไม่เหมาสมกับตำแหน่งที่จ้างมา จะทำให้เกิดปัญหาระยะยาวต่อไปได้ ซึ่งขั้นตอนที่จะช่วยให้คุณได้พนักงานที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของสายงานที่เปิดรับมีดังนี้

1.เปิดรับราบช่องทาง ปัจจุบันช่องทางการรับสมัครพนักงานมีอยู่หลายอย่าง เช่น อินเตอร์เน็ต หน่วยงานรัฐบาล ติดป้ายประกาศหน้าบริษัท เป็นต้น ดังนั้นในการเปิดรับสมัครพนักงานเพื่อหาพนักงานเข้ามาทำงานจะต้องเปิดรับทุกช่องทาง เพื่อให้มีผู้เข้ามาสมัครงานเป็นจำนวนมาก ทำให้มีโอกาสคัดเลือกบุคคลที่ตรงตามความต้องการได้มากที่สุด

2.ระบุคุณสมบัติผู้สมัครให้ชัดเจน ในการลงประการหาพนักงานจะต้องทำการระบุรายละเอียดของพนักงานที่ต้องการว่ามีคุณสมบัติอย่างไรให้ชัดเจน เพราะการลงคุณสมบัติของผู้สมัครอย่างชัดเจน จะเป็นการคัดกรองผู้สมัครงานในขั้นแรก เป็นการประหยัดเวลาในการคัดเลือกรอบต่อไป ทำให้มีเวลาคัดพิจารณาผู้สมัครแต่ละคนเพิ่มขึ้น

3.แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่ต้องทำ ในการสัมภาษณ์ต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่ต้องทำให้กับผู้สมัครทราบอย่างละเอียดว่าต้องทำงานเกี่ยวกับอะไร ความคาดหวังที่จะต้องได้จากการทำงาน เวลาในการทำงาน อัตราค่าแรง ทุกอย่างต้องแจ้งให้ผู้สมัครทราบในช่วงที่เข้ามาสัมภาษณ์และสอบถามความพึงพอใจว่าสามารถรับได้ปละตอบสนองความต้องการของบริษัทได้หรือไม่ หากทั้งสองฝ่ายมีความพึงพอใจร่วมกันก็ถือว่าผ่าน

4.เลือกคนที่เหมาะสมที่สุด การเลือกผู้สมัครที่สมัครเข้ามาทำงาน ควรเลือกคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งที่เปิดรับมากที่สุด ไม่ใช่เลือกคนที่เก่งที่สุดที่สมัครงานเข้ามา เพราะบางครั้งคนเก่งก็ไม่ใช่คนที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานทุกตำแหน่ง ดังนั้นคนที่เก่งรองลงมาอาจจะทำงานได้ดีกว่าคนที่เก่งที่สุดก็เป็นได้

5.เตรียมตัวสำรอง การหาพนักงานเข้ามาทำงาน ผู้จัดหาจะต้องเตรียมตัวสำรองอย่างน้อย 2- 3 คน สำหรับกรณีฉุกเฉินที่ผู้รับคัดเลือกรายแรกไม่สามารถเข้ามาทำงานได้ เพราะเราไม่สามารถทราบเหตุการณ์ล่วงหน้า หากคนแรกไม่พร้อมมาทำงานคนที่สองหรือสาม ก็สามารถเข้ามาทำหน้าที่ได้ในระยะเวลาใกล้เคียงกัน จึงไม่กระทบกับการทำงานของหน่วยงานเนื่องจากคนไม่พอทำงาน

ขั้นตอนการหาพนักงานข้างตนจะช่วยให้คุณสามารถสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาทำงานให้กับหน่วยงานของคุณได้ ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวสามารถปรับใช้ในการสรรหาบุคลากรให้กับหน่วยงานและบริษัททุกแห่ง หากทำตามขันตอนดังกล่าวแล้ว คุณจะได้พนักงานที่เหมาะสมกับตำแหน่งและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Please follow and like us: