ยกระดับให้คุณเป็นผู้สมัครงานที่น่าสนใจด้วยเรซูเม่ภาษาอังกฤษ

การเขียนเรซูเม่เป็นภาษาอังกฤษมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการสมัครงาน ไม่เพียงแต่สำหรับการสมัครงานในองค์การต่างชาติเท่านั้น  แม้แต่องค์การชั้นนำของไทยก็ควรที่จะส่งเรซูเม่เป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้เพราะถือเป็นการทำข้อมูลของคุณให้มีความเป็นสากล เพราะในการพิจารณาตำแหน่งงานนั้นอาจถูกพิจารณาด้วยนายจ้างที่ไม่ใช่คนไทย  ดังนั้นคุณอาจส่งเรซูเม่ฉบับภาษาไทยคู่ไปกับภาษาอังกฤษในทุกครั้งที่สมัครงาน

ดังนั้นผู้สมัครงานต้องเรียนรู้การเขียนเรซูเม่เป็นภาษาอังกฤษ โดยมี Platform ต่างๆที่แนะนำการเขียนอย่างง่าย ได้มากมายสามารถศึกษาได้จาก Internet และมีโปรแกรมสำเร็จรูปออกมาอำนวยความสะดวกมากมาย  ผู้สมัครงานหลายคนที่ได้ผ่านการการสมัครงานในองค์การขนาดใหญ่ต่างให้ทัศนะไปในทิศทางเดียวกันถึงประโยชน์ของการส่งเรซูเม่ฉบับภาษาอังกฤษ

หลายคนที่รู้สึกว่าเรซูเม่ภาษาอังกฤษสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่น่าสนใจให้กับพวกเขาได้ หากมีการใช้ภาษาที่ดีสละสลวยและถูกต้องตามหลักภาษาอังกฤษที่ดีด้วยแล้ว ยิ่งจะเป็นการสร้างความประทับใจ และภาพลักษณ์ที่ดีให้ผู้สมัครงาน และสร้างความพอใจให้นายจ้าง อย่างน้อยในเบื้องต้นก็ทำให้นายจ้างเห็นว่าการใช้ภาษาอังกฤษจะคุณไม่มีอุปสรรคในการทำงานของคุณ

เรซูเม่ภาษาอังกฤษยังทำให้มีความสะดวกในการสมัครงาน  สามารถใช้เพื่อการสมัครงานได้หลากหลายองค์การ อย่างที่บอกไปแล้วว่าปัจจุบันองค์การชั้นนำของไทยก็มักเรียกขอเรซูเม่ภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตามควรมีการเขียนในหลากหลาย Version เพื่อให้สอดคล้องกับงานที่ไปสมัคร โดยสามารถใช้ข้อมูลพื้นฐานอย่างเดียวกันแต่ควรเปลี่ยนในเรื่องของความสามารถพิเสาและความสนใจเฉพาะของคุณให้สอดคล้องกับงานที่สมัคร

นอกจากนี้การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อความถึงศัพท์เฉพาะ ที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพจะสร้างความเข้าใจให้ผู้รับสารได้ดีกว่า คุณสามารถใช้คำเหล่านี้ในเรซูเม่ได้ และทำให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจได้ง่าย อีกทั้งภาษาอังกฤษนั้นเมื่อเขียนออกมาจะต่างจากภาษาไทยในเรื่องรูปประโยค ซึ่งมักจะมีการสื่อความที่ตรงไปตรงมาไม่ฟุ่มเฟือยเหมือนภาษาไทย จะช่วยให้การจัดเรียงข้อความในเรซูเม่ออกมาอย่างครบถ้วนและไม่ยาวเกินไปด้วย

เรซูเม่ถือเป็นด่านแรกของการสมัครงาน เป็นเหมือนอาวุธที่จะทำให้เกิดความประทับใจในตัวผู้สมัคร คุณสามารถจ้างเขียนเรซูเม่ภาษาอังกฤษได้ หากไม่มั่นใจในระดับความสามารถทางภาษา แต่อย่างไรก็ตามต้องศึกษาและพยายามที่จะเขียนขึ้นมาเองจะดีกว่า  เพราะหลายคนมีการเขียนเรซูเม่ภาษาอังกฤษออกมาด้วย ภาษาสวยงามทำให้หลายองค์กรคาดหวังในความสามารถทางภาษาแต่ก็กลับต้องผิดหวังเมื่อเรียกไปสัมภาษณ์งาน ดังนั้นจงอย่าวิ่งหนูการใช้ภาษาอังกฤษ เพราะอย่างไรในโลกการทำงานคุณก็ไม่อาจหลีกหนีมันได้

Please follow and like us: